કબૂતરોનું ઘૂટરઘુ

 
Contributed by : Anonymous Anonymous   
કબૂતરોનું ઘૂટરઘુ

કબૂતરોનું ઘૂટરઘુ ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

રોજ સવારે ઘૂટરઘુ રોજ સાંજે રે  ઘૂટરઘુ….કબૂતરોનું…

કોઈ રહેતું કૂવામાં ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

કોઈ રહેતું ખોરડે ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

કબૂતરોનું ઘૂટરઘુ ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

રોજ સવારે ઘૂટરઘુ રોજ સાંજે રે  ઘૂટરઘુ….કબૂતરોનું…

કોઈ રહેતું કૂવામાં ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

કોઈ રહેતું ખોરડે ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

કોઈ મંદિરના ઘુમ્મટે ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ….કબૂતરોનું…

ચબૂતરે દાણા ચણતું ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

આકાશે ટોળું ઉડતું ફરરરર ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ…કબૂતરોનું…

સાંઠીકડાનો માળો કરતું ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ   

માળામાં ઈંડા સેવતું ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

સમડી શકરાબાજ દેખી ઉડતું ફરરરર 

ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ...કબૂતરોનું…

કોઈ છે સંદેશાવાહક ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

સૈનિક છે એના પાલક ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

સંદેશો લઈ પગમાં ભાગે મહા વિમાન ઘરરર

ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ...કબૂતરોનું…
Bee Suggestions

ઢેલ

ઢેલ થનગન નાચતી

ઢબ્બુ પુસ્તક વાંચતી

એ વાંચે નાનકી વારતા

એમા રાજા આસું સારતા

મોર

દુનિયાભરના  

છે એમાં રંગ 

નાચે છમ્મ છમ્મ 

જો વાગે નભે મૃદંગ.

મોર

જંગલમાં એક આવ્યો મોર

એ કરે વિધવિધ નખરા-તોર

ભાઈ તોર નખરા ને ચાળા

હોય બધે જ કાગડા કાળા

કબૂતર

ઘટર ઘૂ.... ઘટર ઘૂ....

ભુખરું ભુખરું ભૂરું તન

લાલ ચણોઠી જેવા નયન

ફરરર કરી ઊડું આકાશે

બગલાભાઇ

ધોળા ધોળા જાણે રૂ નાં ઢગલાં,

એવા ધોળા ધોળા બગલાભાઈ.

છો ચંદ્ર સરીખા રૂડા ને રૂપાળા,

તમે સૌથી રૂપાળા બગલાભાઈ.

काला कौआ

काला कौआ छत पर बैठा

कैसा शोर मचाता है

कावं कावं करके वह तो

मेरी नींद भगाता है

બુલબુલ બાંધે માળો

બારમાસીની લીલી ડાળે,

એક બુલબુલ બાંધે માળો.

તડકામાં એ ચકમક ચમકે

ચમકે રંગ કથ્થાઈને કાળો - બા.

બોલે ઢેલ

ઢમ્મક ઢમ્મક બોલે ઢોલ,

દુનિયા આખી ગોલમ- ગોલ.

સૂરજ -ચાંદો -પૃથ્વી- તારા,

નભ- મંડળ છે ગોલમ-ગોલ.

પાંચ નાની ચકલીઓ

પાંચ નાની ચકલીઓ આવી મારે ઘેર

ચણે ચણને કરે ચક ચક

એક ઉડી ગઈ ને રહી ગઈ ચાર

સુગરી બાંધે માળો

ફૂવા કાંઠે, પાતળી ડાળે

સુગરી બાંધે, સુંદર માળો.

લાવી તણખલાં, રેશમ જેવાં

એ શોધી લાવતી, કેવાં કેવાં !

ચકલી રમે

મારા બારણા ના ટોડલે ચકલી રમે.

એની ઝીણી ઝીણી આંખ.

એની નાની નાની પાંખ.

મરઘી

કાળી કાળી ધોળી ધોળી

લાલ રૂપાળી કાબર ચીતરી.

રોજ સવારે જાગે જબરી

લંબ ગોળ રૂડા આપે એ લાડુ.

Cuckoo, cherry tree

Cuckoo cherry tree, catch a bird

And give it to me.

કોયલ કૂ કૂ ગાય

કોયલ કૂ કૂ ગાય મને ગાવાનું મન થાય

ગાવાનું હું શરૂ કરું તો પપ્પા મારા ખીજાય

ચકલી ચણ ચણ ખાય મને ખાવાનું મન થાય

Little Poll Parrot

Little Poll Parrot

Sat in his garret

About Bee
Bee is a Parenting companion Made for Convenient, Personalised & Authentic replies to all your parenting concerns. May it be Parenting Advice, Kids Health Concerns, Parenting Concerns, Kids Stories, Kids General Knowledge Questions & Facts, Kids Riddles, Kids Movies, Kids Toys, Kids Activities, Kids Worksheets, Kids Songs, Parenting quotes, Kids Tongue twisters, Kids Truth challenges & Dare challenges, Kids Jokes, Parenting Books, Kids Fitness Exercise or anything else regarding Parenting, Bee has the answer.