દાદાજીનો દીકરો

 
Contributed by : Mehbub Saiyed Baba   
દાદાજીનો  દીકરો

દાદા મારા ડાહ્યા ડામરા,

હું દાદાજીનો દીકરો

ડંડો એમનો ડાહ્યો ઘોડો

ગમે ત્યારે હંકારી નીકળો.

દાદા મારા ડાહ્યા ડામરા,

હું દાદાજીનો દીકરો

ડંડો એમનો ડાહ્યો ઘોડો

ગમે ત્યારે હંકારી નીકળો.

દાદાજીનો હું ખોલો ખૂંદું.

મનફાવે એમ હું રે કૂદું.

કામ પડે તો ગોતે દાદા

બોલે ક્યાં છે ડાહ્યો દીકરો.

દાદાજીના ચશ્માં પહેરી

હું દુનિયા મોટી દેખું.


કીડી લાગે મંકોડા જેવી,

એવું વિશ્વ ચશ્માથી દેખું.

ચશ્મા માટે દાદાજી ગોતે

કહે ક્યાં છે ગાંડો દીકરો

દેવ મંદિર સાથે જાઉં,

દાદા આગળ હું થૌ જાઉં.

દાદાનો પ્રસાદ હું ખૌં જાઉં.

તોય હું જ દાદાનો દીકરો.

દાદા મારા ડાહ્યા ડમરા.

હું દાદાનો ડાહ્યો દીકરો
Bee Suggestions

સુવાસિત બનો દોસ્તો

ગુલાબ કહે છે સાંભળો દોસ્તો,

બસ મારી જેમ સદા હસો દોસ્તો.

કાંટા રૂપી મુશ્કેલીઓ વચ્ચે,

સદા હસતો ઉમંગી રાખો ચહેરો.

મારો છે દોસ્ત

મારો છે દોસ્ત મારો છે દોસ્ત,

જાડો મોટો હાથી મારો છે દોસ્ત,

હાલે છે દોસ્ત ડોલે છે દોસ્ત,

મસ્તીમાં એની મ્હાલે છે દોસ્ત... જાડો...

કહેતા મુજને ચાંપલી

ઘરનું સઘળું યે કામ કરું હું,

તો પણ સો કહેતા મુજને ચાંપલી.

હાલતાં-યાલતાં માથે ઠપકારે,

મારે ઘરના સહુયે બસ ટાપલી.

तुम हो किसके फैन

तुम हो किसके फैन

लिखो तुम हो किसके फैन

अंकल नहीं जानते आप

ચંદનો ટુકડો

મમ્મી મારી મુજને કહેતી,

હુ લાગુ છું ચાંદનો ટુકડો.

જ્યારે મમ્મી હોય કામમાં,

ભરી લઉં હું ખાંડનો બૂકડો.

મને આવડે છે

મને આવડે છે, મને આવડે છે,

મને ચપટી વગાડતાં આવડે છે.

મને આવડે છે,મને આવડે છે,

મને એકડો ઘુંટતા આવડે છે.

पोशम पा भाई पोशम पा

पोशम पा भाई पोशम पा

डाकूओं ने क्या किया ?

सौ रुपये की घड़ी चुराई

Hush little baby

Hush, little baby don't you

Hush, little baby don't say a word

સાચવ મારા ભાઈ

જંગલ ઝાડી ઝાડ ઝાડવાં

સાચવ મારા ભાઈ

જીવતર તણી છે એ કમાણી

જરા સાચવ મારા ભાઇ

બા.. બા.. બા..

નાનો બંટી બોલ્યો રૂડું,

બા..બા..બા..

જગનો પહેલો અક્ષર ઘૂંટયો,

બા...બા..બા..

થઇ ગયો મોટો

મમ્મી હું તો થઈ ગયો મોટો,

તું શાને ધમકાવે ખોટેખોટો.

મને ઢીંગલા-ઢીંગલી ના જરાય ગમે,

મને લાવી દો એરોપ્લેન મોટો.....

મારી નાનેરી બેન

મારી નાનેરી બેન મારી નાનેરી બેન

કેવી નાની બટુક મારી નાનેરી બેન

એની આંખો રસાલ એના ગુલાબી ગાલ (૨)

મારી મમ્મી એ આજ

મારી મમ્મી એ આજ મને મારી.

મમ્મી સાથે નહીં બોલું નહીં બોલું રે….

કપડાં ધોવાની પાણી ભરેલી ડોલ.

અમથી અમથી ઢોળી નાખી.

મને ધોકે ધોકે ધોઈ નાખી….(૨)

मेरे मम्मी पापा

मेरी मम्मी भोली भाली

पापा मेरे प्यारे है

मम्मी पापा दोनों मेरे

सारे जग से न्यारे है

About Bee
Bee is a Parenting companion Made for Convenient, Personalised & Authentic replies to all your parenting concerns. May it be Parenting Advice, Kids Health Concerns, Parenting Concerns, Kids Stories, Kids General Knowledge Questions & Facts, Kids Riddles, Kids Movies, Kids Toys, Kids Activities, Kids Worksheets, Kids Songs, Parenting quotes, Kids Tongue twisters, Kids Truth challenges & Dare challenges, Kids Jokes, Parenting Books, Kids Fitness Exercise or anything else regarding Parenting, Bee has the answer.