મેંદી

 
Contributed by : Mehbub Saiyed Baba   
મેંદી

લીલી છતાં 

રંગ છે લાલ.

એના પાનમાં 

છલકે ગુલાલ

લીલી છતાં 

રંગ છે લાલ.

એના પાનમાં 

છલકે ગુલાલ 

ઉપરથી લીલી 

ભીતરે લાલ 

રેલાવે હાથમાં 

કેસર-ગુલાલ 

શુભ અવસરે 

એનું ખુબ માન.

અંદર બ્હાર 

છે બબ્બે વાન.

હાથે લાગે તો  

મનડું યે મ્હારે.

સૌ સખી સહેલી 

સાથ એનો ખોળે 

લગન ટાણે 

એની લ્હાણ 

લીલા પર્ણો 

મંડી છે માન
Bee Suggestions

Wind The Bobbin Up

Wind the bobbin up,

Wind the bobbin up,

Mary had a Little Lamb

Mary had a little lamb,

Little lamb, little lamb.

નાની-નાની જીવન ગાડી

નાની-નાની જીવન ગાડી

હાથ થી બનતી નથી

દૂર જાય છે.… (૨)

ગધેડાભાઈ

સવાર-સાજ હૂં કામ કરતો,

તોય ના આવે મારા કામનો પાર,

આખા જગનો હું ઊચકું છું ભાર,

તોય મને માલિક દેતો ડંડામાર.

રઘુપતિ રાઘવ

રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ

પતિત પાવન સીતારામ

વૃષભ

હુ ખાંધે લઈને ભારે હળ

ઝટ્ટ ખેડી નાંખુ ધરતીનાં તળ

ખેડૂતનો હું સાચો મિત્ર

ન કરું કામમાં કોઈ દિ છળ

બરફ

ઠંડી ઠંડી

જળની પાટ.

લીસી લીસી

સીધી સપાટ.

હોળી આવી લઈ પિચકારી

હોળી આવી લઈ પિચકારી, સૌને ઘેલા કિધા

છોડ ઉડાડી છેટે રહીને,સૌને રંગી દીધા

ભાઈ સૌને રંગી દીધા...છ... ર…ર... ર... ર... છટ હોળી

Two Little Dicky Birds

Two little dickie birds

Sitting on a wall,

ટ્રીન.. ટ્રીન.. ટ્રીન..

ટ્રીન.. ટ્રીન.. ટ્રીન.. ટ્રીન.. ટેલિફોન આવ્યો (૨)

હેલ્લો કોનું કામ છે? મમ્મીનું?

મમ્મી તો મારા બજારે ગયા છે (૨)

ઘડિયાળ

એક અજાયબ છે ઘડિયાળ

જેને કેડે બાધે ચતુર શિયાળ

શિયાળ શિયાળે ભૂંકે ભાઈ

ખમણ ઉપર ઘાણાં ને રાઈ

ટીનકી રે મારી

નકી રે મારી નાની નાની ટીનકી

ટીનકી રે તને શું શું ભાવે?

પેંડા ભાવે, બરફી ભાવે, મેવા ભાવે

કંકોડાની જાને જાવા

કંકોડાની જાને જાવા વાલોળ તોવાતો કરે

વાલોળ બેન તો વાતો કરે છે ને

ગલકુંબેન ગોદા મારે છે

ગલકુંબેન તો ગોદા મારે ને

ઘમ્મર ઘમ્મર ગાય રે

ઘમ્મર ઘમ્મર ગાય રે ઘરડાં માની ઘંટુડી

ઝીણો ઝીણો લોટ દળાય રે ઘરડા માની ઘંટુડી

લોટી દૂધ પીવાય રે ઘરડાં માની ઘંટુડી

માજીનો બેટો તાજુ દૂધ પીતો

યા કુન્દેન્દું

યા કુન્દેન્દું, તુષાર હાર ધવલા

યા શુભ્રવસ્ત્રાવૃતા

યા વીણા-વર-દંડ-મંડિત ખરા

યા શ્વેત પધ્નાસના 

About Bee
Bee is a Parenting companion Made for Convenient, Personalised & Authentic replies to all your parenting concerns. May it be Parenting Advice, Kids Health Concerns, Parenting Concerns, Kids Stories, Kids General Knowledge Questions & Facts, Kids Riddles, Kids Movies, Kids Toys, Kids Activities, Kids Worksheets, Kids Songs, Parenting quotes, Kids Tongue twisters, Kids Truth challenges & Dare challenges, Kids Jokes, Parenting Books, Kids Fitness Exercise or anything else regarding Parenting, Bee has the answer.