રૂપાળી હોળી

 
Contributed by : Mehbub Saiyed (Baba)   
રૂપાળી હોળી

ફાગણ તો ફૂલ્યો ને ફાલ્યો,

એ તો લાવ્યો રૂપાળી હોળી.

નવલા અન્નના સ્વાગત કાજે,

લાવ્યો પતાસાં-ખજૂર મધુરી.

ફાગણ તો ફૂલ્યો ને ફાલ્યો,

એ તો લાવ્યો રૂપાળી હોળી.

નવલા અન્નના સ્વાગત કાજે,

લાવ્યો પતાસાં-ખજૂર મધુરી.

લાલ-પીળા નવરંગ લઈને,

આજે શેરીમાં દોડતી ટોળી.

પ્રેમ રંગની ભરી પીચકારી,

સૌને ભીંજવે બાળક ટોળી.

આનંદ ઉલ્લાસ ભરીને મનમાં,

કરતી કલબલ કલરવ ટોળી,

ધાણી-ખજૂર-પેંડા ને મમરા,

લઈને આવી આંગણે હોળી.

સૌ ઊંચ-નીચના ભેદ ભૂલીને,


ચાલો રમીએ હેતથી હોળી.

ફાગણ તો ભૈ ફૂલ્યો ને ફાલ્યો,

એ તો લાવ્યો રંગીલી હોળી.

નાના-મોટા કોઈ ન છટકે,

રંગોથી મનડાં દઈએ ઘોળી.

ફાગણ તો ભૈ ફૂલ્યો ને ફાલ્યો,

એ તો લાવ્યો રંગીલી હોળી.
Relevant Blogs

સુરખાબ

કચ્છ મલકમાં સુરખાબ રહે

ચોમાસે ચોખ્ખા જળ વહે

બ્રહ્માંડ મંડપ રંગમાં

બ્રહ્માંડ મંડપ રંગમાં એકતાન તાને નર્તતા

શંકર ભયંકર નૃત્યને નયને નિહાળી કંપતા

બ્રહ્માંડ મંડપ રંગમાં….

મારી ચાલે ખબખબ ગાડી

મારી ચાલે ખબખબ ગાડી

કે ભાઈ હું તો ગાડી વાળો ગાડીવાળો

નવી નવી ગાડી ને ઘોડો મજાનો

એ છે દરિયાદાદા

ખારો અગ્ગર રેલમ છેલ.

છાલક મારી કરતો ગેલ.

સાવજે કરી દુકાન

ટાઢ પડી ભૈ કડકડતી.

ને હાથી ભૈ તો ઠુઠવાયા.

થરથર કરતુ ધ્રૂજ્યું શરીર.

ને સિંહરાજા પર અકળાયા.

चंदा मामा आओ ना

चंदा मामा आओ ना

दूध बताशा खाओ ना

બતક

એ તો જળમાં સર..સર.. સરતી

જાણે કે કોઈ હોડી જળમાં તરતી

છે નાજુક નમણું એનું મન

રહે જળમાં, છતા ના ભીજે તન

Tom, Tom, The Piper's Son


Tom, Tom, the piper's son,

Stole a pig, and away did run.

Jack and Jill

Jack and Jill went up the hill

To fetch a pail of water.

દૂધ લ્યો રે

દૂધ લ્યો રે કોઈ દૂધ લ્યો

મારા મીઠા મધુરા દૂધ લ્યો રે

જમના ગાવલડીને હાથેથી દોહતી

વાંદરભાઈ

 મને વ્હાલા લાગે વાંદરાભાઈ,

એ તો ડાળે-ડાળે મારે “ડાઈ”,

એ તો વાતે-વાતે જાય અકળાઈ,

મને ખૂબ ગમે છે વાંદરાભાઈ...... મને.

ફરે દાદીનાં હાથમાં પંખો

ફરે દાદીનાં હાથમાં પંખો

સદા સારાં સપનાને ઝંખો

જળમાં ઉભો બગલો

જુઓ જળમાં ઉભો બગલો

કરો રેતનો મોટો ઢગલો

ચાંદો

દૂધ સરિખડો ધોળો તેજ ધરે

આપે અજવાળું એ ઘરે ઘરે.

Little Bo-Peep

Little Bo Peep has lost her sheep

And doesn’t know where to find them;

Leave them alone, and they’ll come home,

Bringing their tails behind them.


More Songs
About Bee
Bee is the most convenient, personalized, and authentic parenting resources hub.
Parenting Concerns

Parenting Concerns

Health Concerns

Health Concerns

Stories

Stories

Activities

Activities

Movies

Movies

Toys

Toys

Fun Facts

Fun Facts

GK Facts

GK Facts

GK Questions

GK Questions

Riddles

Riddles

Tongue Twisters

Tongue Twisters

Jokes

Jokes

Would You Rather

Would You Rather

Truth Challenges

Truth Challenges

Dare Challenges

Dare Challenges

Songs

Songs

Books

Books

Fitness Exercise

Fitness Exercise

Quotes

Parenting Quotes

worksheet

Worksheet