તીખું તીખું મરચું

 
Contributed by : Mehbub Saiyed (Baba)   
તીખું તીખું મરચું Song in Gujarati For Kids

લાલમ લાલ તોય

નથી સફરજન.

ચાખો જો એને

તો કુદો તન તન.

લાલમ લાલ તોય

નથી સફરજન.

ચાખો જો એને

તો કુદો તન તન.

દાળ શાક ભાજીનું

એ છે રતન.

મૂળ ગામ શેરથા

છે એનું વતન.

જો મુખમાં મુકો તો

થાય થૈયા થન થન

આંખે આંસુડાં ને

જીભે જલન

છીંકે ચઢાવે

થાય જો હવન

લાલ-લીલા રૂડા

એ પહેરે ગવન.

આખું કે દળેલું

સારું ને નરસું

રહે એ રસોડે

તીખું તીખું મરચું.
Relevant Blogs

તીખાં-તીખાં

તીખાં-તીખાં ઢેબરાંને,

તીખી-તીખી પૂરી.

મીઠા લાડવા મોતીચૂર,

ખૂબ ખાય અમરો તૂરી.

લીમડો

કડવો કડવો 

કડવો વખ્ખ 

ચાખો જો એને 

તો થાય દખ્ખ.

કડવા-કડવા

કડવા-કડવા કારેલાને,

કડવા- કડવા કંકોડા.

ખાતા મીઠી સાકર શોધી,

કાળા ભમ્મર મંકોડા.

More Songs
About Bee
Bee is the most convenient, personalized, and authentic parenting resources hub.
Parenting Concerns

Parenting Concerns

Health Concerns

Health Concerns

Stories

Stories

Activities

Activities

Movies

Movies

Toys

Toys

Fun Facts

Fun Facts

GK Facts

GK Facts

GK Questions

GK Questions

Riddles

Riddles

Tongue Twisters

Tongue Twisters

Jokes

Jokes

Would You Rather

Would You Rather

Truth Challenges

Truth Challenges

Dare Challenges

Dare Challenges

Songs

Songs

Books

Books

Fitness Exercise

Fitness Exercise

Quotes

Parenting Quotes

worksheet

Worksheet