તીખાં-તીખાં

 
Contributed by : Mehbub Saiyed (Baba)   
તીખાં-તીખાં

તીખાં-તીખાં ઢેબરાંને,

તીખી-તીખી પૂરી.

મીઠા લાડવા મોતીચૂર,

ખૂબ ખાય અમરો તૂરી.

તીખાં-તીખાં ઢેબરાંને,

તીખી-તીખી પૂરી.

મીઠા લાડવા મોતીચૂર,

ખૂબ ખાય અમરો તૂરી.

તીખાં તીખાં ભજિયાંને,

તીખી - તમ્મ ફૂલવડી.

મોળા મોળા ગાંઠિયાની,

કરે મમ્મી રોજ કઢી.

તીખાં તીખાં મરચાંને,

તીખી-તમ્મ કાળી મરી.

બિમારીથી રહેવા દૂર,

રાખો ભોજનમાં ચરી.

તીખાં તીખાં લવિંગને,

તીખી તીખી તજ.

ગુનેગાર ને કરે સજા,

કાજી-ન્યાયાધીશ ને જજ.
Relevant Blogs

કડવા-કડવા

કડવા-કડવા કારેલાને,

કડવા- કડવા કંકોડા.

ખાતા મીઠી સાકર શોધી,

કાળા ભમ્મર મંકોડા.

લીમડો

કડવો કડવો 

કડવો વખ્ખ 

ચાખો જો એને 

તો થાય દખ્ખ.

તીખું તીખું મરચું

લાલમ લાલ તોય

નથી સફરજન.

ચાખો જો એને

તો કુદો તન તન.

More Songs
About Bee
Bee is the most convenient, personalized, and authentic parenting resources hub.
Parenting Concerns

Parenting Concerns

Health Concerns

Health Concerns

Stories

Stories

Activities

Activities

Movies

Movies

Toys

Toys

Fun Facts

Fun Facts

GK Facts

GK Facts

GK Questions

GK Questions

Riddles

Riddles

Tongue Twisters

Tongue Twisters

Jokes

Jokes

Would You Rather

Would You Rather

Truth Challenges

Truth Challenges

Dare Challenges

Dare Challenges

Songs

Songs

Books

Books

Fitness Exercise

Fitness Exercise

Quotes

Parenting Quotes

worksheet

Worksheet