તીખાં-તીખાં

 
Contributed by : Mehbub Saiyed (Baba)   
તીખાં-તીખાં

તીખાં-તીખાં ઢેબરાંને,

તીખી-તીખી પૂરી.

મીઠા લાડવા મોતીચૂર,

ખૂબ ખાય અમરો તૂરી.

તીખાં-તીખાં ઢેબરાંને,

તીખી-તીખી પૂરી.

મીઠા લાડવા મોતીચૂર,

ખૂબ ખાય અમરો તૂરી.

તીખાં તીખાં ભજિયાંને,

તીખી - તમ્મ ફૂલવડી.

મોળા મોળા ગાંઠિયાની,

કરે મમ્મી રોજ કઢી.

તીખાં તીખાં મરચાંને,

તીખી-તમ્મ કાળી મરી.

બિમારીથી રહેવા દૂર,

રાખો ભોજનમાં ચરી.

તીખાં તીખાં લવિંગને,

તીખી તીખી તજ.

ગુનેગાર ને કરે સજા,

કાજી-ન્યાયાધીશ ને જજ.
Bee Suggestions

કડવા-કડવા

કડવા-કડવા કારેલાને,

કડવા- કડવા કંકોડા.

ખાતા મીઠી સાકર શોધી,

કાળા ભમ્મર મંકોડા.

લીમડો

કડવો કડવો 

કડવો વખ્ખ 

ચાખો જો એને 

તો થાય દખ્ખ.

મરચું

લાલમ લાલ તોય

નથી સફરજન.

ચાખો જો એને

તો કુદો તન તન.

About Bee
Bee is a Parenting companion Made for Convenient, Personalised & Authentic replies to all your parenting concerns. May it be Parenting Advice, Kids Health Concerns, Parenting Concerns, Kids Stories, Kids General Knowledge Questions & Facts, Kids Riddles, Kids Movies, Kids Toys, Kids Activities, Kids Worksheets, Kids Songs, Parenting quotes, Kids Tongue twisters, Kids Truth challenges & Dare challenges, Kids Jokes, Parenting Books, Kids Fitness Exercise or anything else regarding Parenting, Bee has the answer.