મોજડી

 
Contributed by : Mehbub Saiyed (Baba)   
મોજડી

હું મારવાડમાં બનતી

મને પહેરે મજૂર ને મંત્રી

ચૈડ ચૈડ બોલે મારું તન

હું કરૂં ચરણનું સદા જતન

હું મારવાડમાં બનતી

મને પહેરે મજૂર ને મંત્રી

ચૈડ ચૈડ બોલે મારું તન

હું કરૂં ચરણનું સદા જતન

દાદા-મામા-કાકાજી પહેરે

સૌ ફરે ઉનાળે, નિરાંતે લહેરે

છે મારા ડીલે વિધ વિધ ભાત

છુ મારવાડની હં સોગાત

રાજસ્થાનનુ રતન મોજડી

હું પગની સાથે કાઢું હડી

છું રાજસ્થાનનું રતન મોજડી
Relevant Blogs

અંતરની પ્રાર્થના

પ્રાર્થના છે પ્રાર્થના અંતરની પ્રાર્થના

સ્વીકારો સ્વીકારો નાથ પ્રાર્થના

વેદના છે વેદના અંતરની વેદના

मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया

मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया

मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया

हांसी खुशी की है ये पुडिया

શીંગોડું

કાળો ડિબાંગ છું છતાં નથી કોલસો.

હું કહું મારી વાત હમણાં ના બોલશો.

સાંજ

એ જો આવે તો

અંધારું લાવે

પંખીને માળે

પાછા એ લાવે.


સિંહ

લોકો કહે રાજા નથી માથે તાજ 

આળસ ભરેલો ના શરમ-લાજ.

मीरां हो गई रे

मीरां हो गई रे मीरां हो गई रे

मीरां हो गई दीवानी मीरां हो गई रे

ઢીંગલી

ઢીંગલી રે ઢીંગલી

નાજુક નાની ઢીંગલી

ખીલખીલ હસ્તી ઢીંગલી

છે ઘરની વસ્તી ઢીંગલી

भीम

भीम की शक्ति धूम मचाए

सामने कोई टिक ना पाए

छोटा भीम, छोटा भीम

छोटा भीम, छोटा भीम

तुम हो किसके फैन

तुम हो किसके फैन

लिखो तुम हो किसके फैन

अंकल नहीं जानते आप

વનરાજાની ટપાલ

ગોલ્ડન સર્કસના પિંજરમાંથી,

લખી વનરાજાએ એક ટપાલ.

મને ખબર નથી જંગલનાં મિત્રો,

હશે કેવા તમારા સહુના હાલ.

Hickory Dickory Dock

Hickory Dickory Dock

The mouse ran up the clock

હસતાં-હસતાં

હોઠ વિના ફૂલડાં કેવું,

ખિલખિલ રૂંડું હસતાં.

પૃથ્વી આકારે સાવ નારંગી

પૃથ્વી આકારે સાવ નારંગી

સવજી વગાડે મધૂરી સારંગી

સારંગીના મધૂરા સૂર

કંસ મામા તો ખૂબ જ કૂર

ચણ ચણ બગલી

ચણ ચણ બગલી ચણાની દાળ

સુંદર આ સરોવરની પાળ

કૂકડો બોલે ડાળે ડાળ

Lavendar’s Blue

Lavender's blue, dilly dilly, lavender's

green,

When I am king, dilly, dilly, you shall be

queen.

Who told you so, dilly, dilly, who told you

so?

More Songs
About Bee
Bee is the most convenient, personalized, and authentic parenting resources hub.
Parenting Concerns

Parenting Concerns

Health Concerns

Health Concerns

Stories

Stories

Activities

Activities

Movies

Movies

Toys

Toys

Fun Facts

Fun Facts

GK Facts

GK Facts

GK Questions

GK Questions

Riddles

Riddles

Tongue Twisters

Tongue Twisters

Jokes

Jokes

Would You Rather

Would You Rather

Truth Challenges

Truth Challenges

Dare Challenges

Dare Challenges

Songs

Songs

Books

Books

Fitness Exercise

Fitness Exercise

Quotes

Parenting Quotes

worksheet

Worksheet