નાની બંદૂક

 
Contributed by : Anonymous Anonymous   
નાની બંદૂક

નાની બંદૂક મારી નાની બંદૂક

નાનકડા હાથ માં નાની બંદૂક મારી

નાની બંદૂક

નાની બંદૂક મારી નાની બંદૂક

નાનકડા હાથ માં નાની બંદૂક મારી

નાની બંદૂક

કેવી શોભે મારી નાની બંદૂક

ખભે લટકાવી મારી નાની બંદૂક

ઘોડો ચડાવીને નિશાન તાકું

ફટાફટ ફોડું મારી નાની બંદૂક….

નાની બંદૂક….

નાની સિપાઈ થઈ ધબ ધબ ચાલતો

આવી જાય આવી જાય સૌને પડકારતો

નાની બંદૂક….
Bee Suggestions

ઉડે પતંગ

ઉડે પતંગ રંગદાર આભમાં (૨)

ઉડે પતંગ રંગદાર ગગનમાં (૨)

સિંહ

લોકો કહે રાજા 

નથી માથે તાજ 

આળસ ભરેલો 

ના શરમ-લાજ.

टूट जाए ना माला

टूट जाए ना माला कभी प्रेम की

वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे

ઢેલડી

છમ્મ છમ્મ નાચે ઢેલડી

રૂડી લાગે સારસ બેલડી

રહેતા સારસ સાથો સાથ

લડે પહેલવાન બાથ્થો બાથ

બિલ્લીરાણી

કોણ હમારા ઘરની રાણી.

ચાલો કહું છુ એની કહાણી.

રંગે સુંદર ચટાળી-પટાળી.

આંખો મોટી કાળી કાળી

દરવાજો

જરા ખોલો કાકાજી દરવાજો

તમે ભણવા દૂર પરદેશ જાજો

જાજો આપણા ગામ મલક

આંખની પાંપણ મારે પલક

લાઠી

રાખે ભરવાડ લાઠી

ચકલી ઉભી પૂંછે નાઠી

પડી પૂંછમાં ભારે ગૂંચ

ઉગી કાગ ને કાળી મૂંછ

એ ભારત દેશને

મસ્તક બરફમાં

ને ચરણ છે જાળમાં

એખ હાથ વનમાં

તો બીજો છે રણમાં

ઈગ્લુ

બરફથી મઢયું એ આલય

છે એસ્કિમોનું એ મહાલય

અંદર દિવો ટમ્મક ટમ્મ

ભાગે અંધારૂ છમ્મક-છમ્મ

થઇ ગયો મોટો

મમ્મી હું તો થઈ ગયો મોટો,

તું શાને ધમકાવે ખોટેખોટો.

મને ઢીંગલા-ઢીંગલી ના જરાય ગમે,

મને લાવી દો એરોપ્લેન મોટો.....

એક ઢીંગલી

હું છું એક ઢીંગલી નાની નાની ઢીંગલી

ફરફર ફરફર ફુદરડી ફરુ નાની નાની ઢીંગલી

લટક લટક લટકા કરું, મટક મટક મટકા કરું

હું છું એક….

ડોલ્ફીન

અમે નામ પાડ્યું પિનાકીન,

એ સખી અમારી ડોલ્ફીન.

ખૂબજ ઉંચો કુદકો મારે,

જયારે બોલું એક દો તીન.

बिल्ली मौसी बिल्ली मौसी

बिल्ली मौसी बिल्ली मौसी

कहो कहाँ से आई हो

कितने चूहे मारे तुमने

कितने खा कर आई हो

To bed, To bed

To bed, To bed,

Says Sleepy-head.

ફૂગ્ગાનુ તો મોટું પેટ

ફૂગ્ગાનુ તો મોટું પેટ

તંડકા માં ના ઓઢે હેટ

ઓઢે માત્ર આકાશી હવા

કાયમ પહેરો કપડા નવા

About Bee
Bee is a Parenting companion Made for Convenient, Personalised & Authentic replies to all your parenting concerns. May it be Parenting Advice, Kids Health Concerns, Parenting Concerns, Kids Stories, Kids General Knowledge Questions & Facts, Kids Riddles, Kids Movies, Kids Toys, Kids Activities, Kids Worksheets, Kids Songs, Parenting quotes, Kids Tongue twisters, Kids Truth challenges & Dare challenges, Kids Jokes, Parenting Books, Kids Fitness Exercise or anything else regarding Parenting, Bee has the answer.