ધોળા ધોળા ધુમ્મસ જેવા વાદળ

 
Contributed by : Mehbub Saiyed (Baba)   
ધોળા ધોળા ધુમ્મસ જેવા વાદળ

ધોળા ધોળા ધુમ્મસ જેવા

દોડે સમીર સંગ આકાશ

પડે ગગનથી વર્ષા થઈને

ત્યારે થાતું સૌને હાશ

ધોળા ધોળા ધુમ્મસ જેવા

દોડે સમીર સંગ આકાશ

પડે ગગનથી વર્ષા થઈને

ત્યારે થાતું સૌને હાશ

સાંજે સૂરજ રંગ ભરે ત્યાં

એં સજતા નવરંગી વેશ

જળ વર્ષાનું ભરી ભરીને

કરે દેહને કાળુ ભમ્મર મેશ

સરે હવા સંગ સરસર રૂડા

એ છે વાદળ ન્યારા મારા ભાઈ

વિધ વિધ અનેરા બદલી રૂપ

સૌને અચરજમાં નાંખે ભાઈ
Relevant Blogs

ગામને ગોંદરે

ગામના ગોંદરે ગાડુ આવે ગાડુ આવે

નાનો નાગર એને હાંકી લાવે હાંકી લાવે

ટુંકી શી પોતડીને, પગમાં છે મોજડી

દરિયા અંદર મોટુ વહાણ

દરિયા અંદર મોટુ વહાણ

અર્જુન તાંકે ધનુરથી બાણ

होलियाँ में उडे रे गुलाल

होलियाँ में उडे रे गुलाल

कहियो रे मंगेतर से

ખૂબ જ ઊંડા દરમાં રહેતો

ખૂબ જ ઊંડા દરમાં રહેતો

ચૂં ..ચૂં.. કર્કષ વાણી કહેતો

કાગળ કાપડનો છું હું શત્રુ

કામ મારૂ છે કરતન કરવું

બા, મને ચપટી વગાડતાં આવડી ગઈ

બા, મને ચપટી વગાડતાં આવડી ગઈ.


મારી ચપટી વાગે છે પટ પટ પટ,

જાણે ફૂટે બંદૂકડી ફટ ફટ ફટ,

ગૂંથે સુગરી માળો

નાનકી રૂડી રૂપાળી સુગરી,

જોને ! કેવો રચે છે માળો ?

કેવી મગ્ન છે કામમાં તેના,

ના દેખે સાંજ-સવાર કે દાડો.

મોરલા રે

મોરલા રે જરા આવી જજો હો

આંગણા અમારા ગજાવી જજો હો

વળી ઝૂડીને રૂડો ચોક મેં તો પૂર્યો

પગલાં રૂડાં તે કાંઈ પાડી જજો હો

જાંબુડો કોણે વાવ્યો

જાંબુડો કોણે વાવ્યો, કોણે વાવ્યો, કોણે વાવ્યો રે

જાંબુડો અમે વાવ્યો, તમે વાવ્યો, આપણે વાગ્યો રે

જાંબુડો…

હંસલા આવ્યા રે સરોવરના તીરે

હંસલા આવ્યા રે સરોવરના તીરે

કે નાતા એ તો રોજ સવાર ના નીરે….હંસલા….

ટામેટું

વાડીમાં થાતું

લીલું ને લાલ.

ભૈ લાલમ લાલ

સુંવાળી ખાલ.

હોળી આવી લઈ પિચકારી

હોળી આવી લઈ પિચકારી, સૌને ઘેલા કિધા

છોડ ઉડાડી છેટે રહીને,સૌને રંગી દીધા

ભાઈ સૌને રંગી દીધા...છ... ર…ર... ર... ર... છટ હોળી

मैंने देखा एक सपना

मैंने देखा एक सपना,

मोती के पहाड़ के साथ,

कोका कोला की नदी,

ચકમક ચમકી વીજળી

ચકમક ચમકી કરે ઝબ્બકાર

ગજવી દે જગને કરે ધમ્મકાર.

एक कौवा प्यासा था

एक कौवा प्यासा था

एक कौवा प्यासा था

तुम हो किसके फैन

तुम हो किसके फैन

लिखो तुम हो किसके फैन

अंकल नहीं जानते आप

More Songs
About Bee
Bee is the most convenient, personalized, and authentic parenting resources hub.
Parenting Concerns

Parenting Concerns

Health Concerns

Health Concerns

Stories

Stories

Activities

Activities

Movies

Movies

Toys

Toys

Fun Facts

Fun Facts

GK Facts

GK Facts

GK Questions

GK Questions

Riddles

Riddles

Tongue Twisters

Tongue Twisters

Jokes

Jokes

Would You Rather

Would You Rather

Truth Challenges

Truth Challenges

Dare Challenges

Dare Challenges

Songs

Songs

Books

Books

Fitness Exercise

Fitness Exercise

Quotes

Parenting Quotes

worksheet

Worksheet