પાંચ નાની ચકલીઓ

 
Contributed by : Anonymous Anonymous   
પાંચ નાની ચકલીઓ

પાંચ નાની ચકલીઓ આવી મારે ઘેર

ચણે ચણને કરે ચક ચક

એક ઉડી ગઈ ને રહી ગઈ ચાર

પાંચ નાની ચકલીઓ આવી મારે ઘેર (૨)

ચણે ચણને કરે ચક ચક

એક ઉડી ગઈ ને રહી ગઈ ચાર

ચાર નાની ચકલીઓ આવી મારે ઘેર (૨)

એક ઉડી ગઈ ને રહી ગઈ ત્રણ

ત્રણ નાની ચકલીઓ આવી મારે ઘેર

ફરે ગોળ ગોળને કરે ચક ચક

એક ઉડી ગઈ ને રહી ગઈ બે

બે નાની ચકલીઓ આવી મારે ઘેર

બે નાની ચકલીઓ રમે પાસે પાસે

એક ઉડી ગઈ ને રહી ગઈ એક

એક નાની ચકલી આવી મારે ઘેર (૨)

એક ઉડી ગઈ ને રહી નથી એકે 

પાંચ નાની ચકલીઓ આવી મારે ઘેર…(૨)

પાંચ ચકલીઓ ઉડી ગઈ રહી ન એકે
Bee Suggestions

कोयल रानी, कोयल रानी

कोयल रानी, कोयल रानी

काली काली बड़ी सयानीकिस

કોયલ

સાવ કાળી કાળી  

એની છે જાત 

બોલે મીઠું મધ 

કાગડાની નાત

મોર

થનગન થનગન નાચં

એ તો કાળા નભને વાંચે

રૂડો-રૂપાળો રંગીન પીંછાળો

નાચે નટ ખટ નટ નખરાળો

કબૂતર

ઘટર ઘૂ.... ઘટર ઘૂ....

ભુખરું ભુખરું ભૂરું તન

લાલ ચણોઠી જેવા નયન

ફરરર કરી ઊડું આકાશે

Cuckoo, cherry tree

Cuckoo cherry tree, catch a bird

And give it to me.

મારો છે મોર

મારો છે મોર, મારો છે મોર.

મોતી ચરતો મારો છે મોર.

મારી છે ઢેલ, મારી છે ઢેલ.

મોતી ચરતી મારી છે ઢેલ.

બોલે ઢેલ

ઢમ્મક ઢમ્મક બોલે ઢોલ,

દુનિયા આખી ગોલમ- ગોલ.

સૂરજ -ચાંદો -પૃથ્વી- તારા,

નભ- મંડળ છે ગોલમ-ગોલ.

काला कौआ

काला कौआ छत पर बैठा

कैसा शोर मचाता है

कावं कावं करके वह तो

मेरी नींद भगाता है

બગલાભાઇ

ધોળા ધોળા જાણે રૂ નાં ઢગલાં,

એવા ધોળા ધોળા બગલાભાઈ.

છો ચંદ્ર સરીખા રૂડા ને રૂપાળા,

તમે સૌથી રૂપાળા બગલાભાઈ.

Hickety,Pickety, My black hen

Hickety, pickety, my black hen,

She lays eggs for gentlemen;

કાગડો

કાળો મેશ વાન છે ખુબ ચતુર

નાની કાળી આંખમાં જુસ્સો ભરપૂર.

કાળું રંગ રૂપ તોય ખુબ જ મગરૂર

ના આવે હાથમાં છે ત્વરા ભરપૂર.

બગલો

જુઓ જળમાં ઉભો બગલો

કરો રેતનો મોટો ઢગલો

મૂકો ઢગલામાં શંખ-છીપ

પ્રગટાવો ભૂલકા જ્ઞાન-દીપ

ચકલી રાણી

મારા ધરમ! માળો બાઘો,

રહે અમાર! ચકલી રાણી,

દોસ્તી બાંધી મેં તેની સાથે,

નથી રહી તે મુજથી અજાણી.

A Wise Old Owl

A wise old owl lived in an oak.

The more he saw the less he spoke.

મુરખ ચકલીબાઈ

ચકલીબાઈ જઈને બેઠા,

એક મોટા અરીસા સામે.

ચકળ વકળ કરીને આંખો,

એ તો લાગી ગયા ભૈ કામે.

About Bee
Bee is a Parenting companion Made for Convenient, Personalised & Authentic replies to all your parenting concerns. May it be Parenting Advice, Kids Health Concerns, Parenting Concerns, Kids Stories, Kids General Knowledge Questions & Facts, Kids Riddles, Kids Movies, Kids Toys, Kids Activities, Kids Worksheets, Kids Songs, Parenting quotes, Kids Tongue twisters, Kids Truth challenges & Dare challenges, Kids Jokes, Parenting Books, Kids Fitness Exercise or anything else regarding Parenting, Bee has the answer.