નાની-નાની જીવન ગાડી

 
Contributed by : Anonymous Anonymous   
 નાની-નાની જીવન ગાડી

નાની-નાની જીવન ગાડી

હાથ થી બનતી નથી

દૂર જાય છે.… (૨)

નાની-નાની જીવન ગાડી

હાથ થી બનતી નથી

દૂર જાય છે.… (૨)

કેવી અદભૂત ગાડી છે

જો ઈશ્વર ડ્રાઇવર હોય તો

ગાડી સ્વર્ગમાં જાય છે

દૂર દૂર જાય છે કેવી અદભૂત ગાડી

જો શેતાન ડ્રાઇવર હોય તો

ગાડી નર્કમાં જાય છે

દૂર જાય છે કેવી અદભૂત ગાડી

નાની-નાની જીવન ગાડી

હાથ થી બનતી નથી
Relevant Blogs

Here We Go Looby Loo

Here we go looby loo,

Here we go looby light,

ઝગમગ ઝગમગ તારા

રાત પડેને આભે ચમકે,

ટમ્મક ટુમ્મક તારા.

ઝળહળ કરતાં ઝગમગે,

ઝગમગ ઝગમગ તારા.

JOHNNY JOHNNY

Johnny, Johnny!

Yes, Papa

મારા પ્રભુજી નાના છે

મારા પ્રભુજી નાના છે

દુનિયાના રખવાલા છે

આભે ચડીને ઊભા છે 

હું સાયન્સ કોલેજમાં

હું સાયન્સ કોલેજમાં જાઉ છું

તોય રહી ગયો કુંવારો

મારા દાદાને મોટરકાર છે

મારા પપ્પા પાયલોટ છે

તોય રહી ગયો કુંવારો

વર્ષા આવી વર્ષા આવી

વર્ષા આવી વર્ષા આવી વર્ષા આવી રે

કાળાધોળા વાદળ કેરા, ડુંગર લાવી રે….

વર્ષા આવી….

ગાલ્લી મારી

ગાલ્લી મારી ઘરરર જાય

બળદ શીંગડા ડોલાવતી જાય

ઘમ ઘમ ઘુઘરા વાગતાં જાય....ગાલ્લી….

મોર

થનગન થનગન નાચં

એ તો કાળા નભને વાંચે

રૂડો-રૂપાળો રંગીન પીંછાળો

નાચે નટ ખટ નટ નખરાળો

હું છું કિશોરી

હું છું કિશોરી માડી, હું છું કિશોરી,

તારી લાડકડી હું નટખટ છોરી.

હું છું કિશોરી...

રમવા ફૂદવાના છે મારા દાડા

પરીઓના દેશમાં

પરીઓના દેશમાં ઉડતા પારેવડા

સોનેરી સૃષ્ટિ પણ તણાં સોનેરી ફુલડા…(૨)

ચાંદામામા ચાંદામામા

ચાંદામામા ચાંદામામા

મારી સાથે રમવા આવો

રમવા આવો જમવા આવો

સરસ વાતો કરવા આવો... ચાંદામામા…

Come Let’s To Bed

Come, let’s go to bed, says sleepy-head,

Let’s stay awhile, says slow,

કમળ

કીચડમાં ઘર છે, છતાં સુંદર.

ના અડે જળ એવું ફૂલ અકળ.

નાની મારી આંખ

નાની મારી આંખ એ જોતી કાંક કાંક

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે.

Sing a song of sixpence

Sing a song of sixpence,

A pocketful of rye,

More Songs
About Bee
Bee is the most convenient, personalized, and authentic parenting resources hub.
Parenting Concerns

Parenting Concerns

Health Concerns

Health Concerns

Stories

Stories

Activities

Activities

Movies

Movies

Toys

Toys

Fun Facts

Fun Facts

GK Facts

GK Facts

GK Questions

GK Questions

Riddles

Riddles

Tongue Twisters

Tongue Twisters

Jokes

Jokes

Would You Rather

Would You Rather

Truth Challenges

Truth Challenges

Dare Challenges

Dare Challenges

Songs

Songs

Books

Books

Fitness Exercise

Fitness Exercise

Quotes

Parenting Quotes

worksheet

Worksheet