ચકલી રાણી

 
Contributed by : Mehbub Saiyed (Baba)   
ચકલી રાણી

મારા ધરમ! માળો બાઘો,

રહે અમાર! ચકલી રાણી,

દોસ્તી બાંધી મેં તેની સાથે,

નથી રહી તે મુજથી અજાણી.

મારા ધરમ! માળો બાઘો,

રહે અમાર! ચકલી રાણી,

દોસ્તી બાંધી મેં તેની સાથે,

નથી રહી તે મુજથી અજાણી.

બારીએથી ઊડતી આવે છે ઘરમાં,

પડછાયો જુએ એ મારા દર્પણમાં,

દર્પણ જોઈ બીજી ચકલી રાણી,

જોઈને એ તો ગુસ્સે ભરાણી..

ચચો મારી ખુદની છબીને,

ગુસ્સે થાઈને ખૂબ ધમકાવી.

ચાલી જા ઘરથી બહાર તૃ.,

હું જ એકલી આ ઘરની રાણી.

રકઝકમ! દર્પણ ગયું ખસી,


દર્પણ તૂટયું ને ચકલી ગભરાણી,

તૂટેલા દર્પણના ટુકડામાં ભાઈ,

દેખાણી દશ-બાર ચકલી અજાણી.

ખુદની છબીથી ડરી ગઈ એ તો,

જઈ માળામાં ધુજતી સંતાણી,

મારા ઘરમાં માળો બાંધી,

રહે અમારા ચકલી રાણી.
Bee Suggestions

Hickety,Pickety, My black hen

Hickety, pickety, my black hen,

She lays eggs for gentlemen;

હંસ

ધોળા ધોળા દૂધ સરીખા

રૂપાળા જાણે ચંદ્ર સરીખા

પાંખો ફેલીવી ગાન કરે

સરોવરમાં એ સ્નાન કરે

બતક

એ તો જળમાં સર..સર.. સરતી

જાણે કે કોઈ હોડી જળમાં તરતી

છે નાજુક નમણું એનું મન

રહે જળમાં, છતા ના ભીજે તન

કોયલ

કાળી કાળી જાણે કાગ

બોલે મીઠું મારા બાપ !

આંબા ડાળે હીંચે ખુબ

લીલા પર્ણોમાં છુપા છુપ.

Cuckoo, cherry tree

Cuckoo cherry tree, catch a bird

And give it to me.

હંસલા આવ્યા રે સરોવરના તીરે

હંસલા આવ્યા રે સરોવરના તીરે

કે નાતા એ તો રોજ સવાર ના નીરે….હંસલા….

Five Little Ducks


Five little ducks

Went out one day

ઘૂવડ

ઘૂ.ર.. ઘૂ.ર.. બોલે ઘૂવડ

ગામ પાદરમાં મોટો વડ

વડ ઉપર તો ટેટા લાલ

ભણી ગણીને કરો કમાલ

કોયલ રાણી

કોયલ રાણી તમે કુઉં કુઉં કરતાં

અમારા બાગમાં આવો રે લોલ

કોયલ રાણી….

कुकड़ू कु भई कुकड़ू कु

कुकड़ू कु भई कुकड़ू कु,

कहे मुर्गा कुकड़ू कु,

आज इतवार है तोते को बुखार है

आज इतवार है तोते को बुखार है

तोता गया बाग़

કબૂતર

ઘટર ઘૂ.... ઘટર ઘૂ....

ભુખરું ભુખરું ભૂરું તન

લાલ ચણોઠી જેવા નયન

ફરરર કરી ઊડું આકાશે

બગલો

જુઓ જળમાં ઉભો બગલો

કરો રેતનો મોટો ઢગલો

મૂકો ઢગલામાં શંખ-છીપ

પ્રગટાવો ભૂલકા જ્ઞાન-દીપ

चुन चुन करती आई चिड़िया

चुन चुन करती आई चिड़िया

दाल का दाना लाई चिड़िया

मोर भी आया, कौवा भी आया

चूहा भी आया, बन्दर भी आया

चुन चुन करती..

About Bee
Bee is a Parenting companion Made for Convenient, Personalised & Authentic replies to all your parenting concerns. May it be Parenting Advice, Kids Health Concerns, Parenting Concerns, Kids Stories, Kids General Knowledge Questions & Facts, Kids Riddles, Kids Movies, Kids Toys, Kids Activities, Kids Worksheets, Kids Songs, Parenting quotes, Kids Tongue twisters, Kids Truth challenges & Dare challenges, Kids Jokes, Parenting Books, Kids Fitness Exercise or anything else regarding Parenting, Bee has the answer.