કડવા-કડવા

 
Contributed by : Mehbub Saiyed (Baba)   
કડવા-કડવા

કડવા-કડવા કારેલાને,

કડવા- કડવા કંકોડા.

ખાતા મીઠી સાકર શોધી,

કાળા ભમ્મર મંકોડા.

કડવા-કડવા કારેલાને,

કડવા- કડવા કંકોડા.

ખાતા મીઠી સાકર શોધી,

કાળા ભમ્મર મંકોડા.

કડવો કડવો લીમડો ને,

કડવી-કડવી લીંબોળી.

ખાય મીઠાં મધુરી ખીરમાં,

કીડીઓ પૂરી ઝબોળી.

કડવી-કડવી મેથીને,

કડવી દવા ને કલૌજી.

રહે સદા સંપીને કીડીઓ,

ખૂબ ઉલ્લાસીને મનમોજી.

કડવી કડવી વાતો ભાઈ,

હોય જીવન માટે મીઠી.

આ અનમોલ વાતને,

ખૂબ ઓછા લોકા એ દીઠી.
Bee Suggestions

તીખાં-તીખાં

તીખાં-તીખાં ઢેબરાંને,

તીખી-તીખી પૂરી.

મીઠા લાડવા મોતીચૂર,

ખૂબ ખાય અમરો તૂરી.

મરચું

લાલમ લાલ તોય

નથી સફરજન.

ચાખો જો એને

તો કુદો તન તન.

લીમડો

કડવો કડવો 

કડવો વખ્ખ 

ચાખો જો એને 

તો થાય દખ્ખ.

About Bee
Bee is a Parenting companion Made for Convenient, Personalised & Authentic replies to all your parenting concerns. May it be Parenting Advice, Kids Health Concerns, Parenting Concerns, Kids Stories, Kids General Knowledge Questions & Facts, Kids Riddles, Kids Movies, Kids Toys, Kids Activities, Kids Worksheets, Kids Songs, Parenting quotes, Kids Tongue twisters, Kids Truth challenges & Dare challenges, Kids Jokes, Parenting Books, Kids Fitness Exercise or anything else regarding Parenting, Bee has the answer.