સાંજ પડે ને

 
Contributed by : Mehbub Saiyed (Baba)   
સાંજ પડે ને

સાંજ પડે ને લાવે સૂરજ,

ભાઈ ગાડું ભરીને અંધારું.

નભ કાળુંને, અવની કાળી,

કાળાં વૃક્ષો જાણે કીડિયારું.

સાંજ પડે ને લાવે સૂરજ,

ભાઈ ગાડું ભરીને અંધારું.

નભ કાળુંને, અવની કાળી,

કાળાં વૃક્ષો જાણે કીડિયારું.

ટમટમ થાતા દીવડાઓથી,

થાતી ઘડીક ઝગમગ રાત.

અજવાળાને પણ ભરખી જાતી,

આ કાજળ જેવી કાળી રાત.


રચે કોણ અંધકારની લીલા ?

ના ખબર મને જરાયે પડતી.

જૈને સવાલ પૂછું દાદાને તો,

લેતા મૂરખ સમજીને જડતી.

મમ્મી કહેતી વ્હાલી થી મુજને,

એમ ના શોધ્યો જડશે જવાબ.

દિવસ પાછળ રાત દોડતી,

પછી દોડતી આવે પ્રભાત.
Bee Suggestions

Goosey, goosey, gander, where shall I wander?

Goosey goosey gander,

Whither shall I wander?

Animal Alphabet Song

A is for Ant

B is for Bat

જગનો આધાર

ના રંગ રૂપ કે આકાર છે.

છતાં જગનો એ આધાર છે.

ચોમાસે વરસે મુશળધાર છે.

એનો સર્જક તો સર્જનહાર છે.

જય હનુમાન

જય હનુમાન જય હનુમાન

તમે રામજીના કામ કર્યા જય હનુમાન

Blow Wind, Blow

Blow wind, blow

And go, mill, go

ધોળા ધોળા ધુમ્મસ જેવા વાદળ

ધોળા ધોળા ધુમ્મસ જેવા

દોડે સમીર સંગ આકાશ

પડે ગગનથી વર્ષા થઈને

ત્યારે થાતું સૌને હાશ

લીમડો

કડવો કડવો 

કડવો વખ્ખ 

ચાખો જો એને 

તો થાય દખ્ખ.

કબૂતરોનું ઘૂટરઘુ

કબૂતરોનું ઘૂટરઘુ ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

રોજ સવારે ઘૂટરઘુ રોજ સાંજે રે  ઘૂટરઘુ….કબૂતરોનું…

કોઈ રહેતું કૂવામાં ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

કોઈ રહેતું ખોરડે ઘૂટરઘુ ભાઈ ઘૂટરઘુ

દિપક

બબલુ, નેં મોન્ટુ ભેળા મળીને,

એંક રમતા રૂપાળો જબરો ખેલ.

એંક લાવી કોડિયુ, માટીનુ,

ને કોંડિયે ભર્યું તલનુ તેલ.

गोल गोल पानी

गोल गोल पानी|

मम्मी मेरी रानी|

पापा मेरे राजा|

फल खाए ताज़ा|

એક હતો રાજા

એક હતો રાજા

રાજા વગાડે વાજા

રાજા બોલે રામનું નામ

કૌશલ્યા નંદન નું નામ

One Misty, Moisty Morning

One misty, moisty, morning,

When cloudy was the weather,

વિભુ સૌમાં વસેલો છે

વિભુ સહુમાં વસેલો છે.

દયાળુ દેવ મોટો છે.

કિધા તે સાધનો સારા

સહુને સુખ દેનારા

तारीफ उस खुदा की

तारीफ उस खुदा की, जिसने जहां बनाया

कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया

तारों की अंजुमन में, दी चांद को हुकूमत

तुम बोलो मेरी

तुम बोलो मेरी रसना हरि रे हरि

बोलो हरि रे हरि सत्य स्वरूपे हरि

About Bee
Bee is a Parenting companion Made for Convenient, Personalised & Authentic replies to all your parenting concerns. May it be Parenting Advice, Kids Health Concerns, Parenting Concerns, Kids Stories, Kids General Knowledge Questions & Facts, Kids Riddles, Kids Movies, Kids Toys, Kids Activities, Kids Worksheets, Kids Songs, Parenting quotes, Kids Tongue twisters, Kids Truth challenges & Dare challenges, Kids Jokes, Parenting Books, Kids Fitness Exercise or anything else regarding Parenting, Bee has the answer.