ચકલી રમે

 
Contributed by : Anonymous Anonymous   
 ચકલી રમે

મારા બારણા ના ટોડલે ચકલી રમે.

એની ઝીણી ઝીણી આંખ.

એની નાની નાની પાંખ.

મારા બારણા ના ટોડલે ચકલી રમે.

એની ઝીણી ઝીણી આંખ.

એની નાની નાની પાંખ.

એ રમતી ને ઊડતી સૌને ગમે.

મારા ફળીયાના લીંમડે પોપટ રમે.

તેની ગોળ-ગોળ આંખ.

એની લીલી લીલી પાંખ.

એ તો બોલતો ને ઉડતો સૌને ગમે.

મારા ઘરના આંગણે વાંછરું રમે.

એના સુંવાળા વાળ.

એની થનગનતી ચાલ.

એ તો નાચતું ને કૂદતું સૌને ગમે.
Bee Suggestions

ચકલી

રમતી ચકલી

ગમતી ચકલી

ભોળી રૂડીને ભૂલકી

સૂરજ દેખી થાતી ઘેલી

કોયલ રાણી

કોયલ રાણી તમે કુઉં કુઉં કરતાં

અમારા બાગમાં આવો રે લોલ

કોયલ રાણી….

બુલબુલ બાંધે માળો

બારમાસીની લીલી ડાળે,

એક બુલબુલ બાંધે માળો.

તડકામાં એ ચકમક ચમકે

ચમકે રંગ કથ્થાઈને કાળો - બા.

સુગરી બાંધે માળો

ફૂવા કાંઠે, પાતળી ડાળે

સુગરી બાંધે, સુંદર માળો.

લાવી તણખલાં, રેશમ જેવાં

એ શોધી લાવતી, કેવાં કેવાં !

Old MacDonald Had a Farm

Old MacDonald had a farm, E I E I O,

And on his farm he had a cow, E I E I O.

नानी तेरी मोरनी को मोर ले गये

नानी तेरी मोरनी को मोर ले गये

बाकी जो बचा था काले चोर ले गये

ચકલી નાની

ચકલી નાની નાની ઊડતી આવી

ચીં ચીં કરતી ગાય

Goosey, goosey, gander, where shall I wander?

Goosey goosey gander,

Whither shall I wander?

કાગડો

કાળો મેશ વાન છે ખુબ ચતુર

નાની કાળી આંખમાં જુસ્સો ભરપૂર.

કાળું રંગ રૂપ તોય ખુબ જ મગરૂર

ના આવે હાથમાં છે ત્વરા ભરપૂર.

કાગડો

કાળો કાળો સાવ એ કાળો

રોજ કાન માથું બધાનાં એ પકવે.

આખી દુનિયા એની દુશ્મન

મારી કાંકરી ઉડાવી દે સન્ન.

आज इतवार है तोते को बुखार है

आज इतवार है तोते को बुखार है

तोता गया बाग़

મારા આંગણામાં નાચે છે મોર

મારા આંગણામાં નાચે છે મોર

મોરને પૂછે ઢેલ કે ઢેલને પૂછે મોર

કોણ આવ્યો તો ચોર

A Wise Old Owl

A wise old owl lived in an oak.

The more he saw the less he spoke.

બગલાભાઇ

ધોળા ધોળા જાણે રૂ નાં ઢગલાં,

એવા ધોળા ધોળા બગલાભાઈ.

છો ચંદ્ર સરીખા રૂડા ને રૂપાળા,

તમે સૌથી રૂપાળા બગલાભાઈ.

ગૂંથે સુગરી માળો

નાનકી રૂડી રૂપાળી સુગરી,

જોને ! કેવો રચે છે માળો ?

કેવી મગ્ન છે કામમાં તેના,

ના દેખે સાંજ-સવાર કે દાડો.

About Bee
Bee is a Parenting companion Made for Convenient, Personalised & Authentic replies to all your parenting concerns. May it be Parenting Advice, Kids Health Concerns, Parenting Concerns, Kids Stories, Kids General Knowledge Questions & Facts, Kids Riddles, Kids Movies, Kids Toys, Kids Activities, Kids Worksheets, Kids Songs, Parenting quotes, Kids Tongue twisters, Kids Truth challenges & Dare challenges, Kids Jokes, Parenting Books, Kids Fitness Exercise or anything else regarding Parenting, Bee has the answer.