bottlegourd songs   


1 result(s) of bottlegourd songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
મોળી મોળી

મોળી મોળી દૂધીને,

મોળા મોળા મૂળા.

ઉભા મૂકો હોગલીમાં,

બાજરીના સૂકા પૂળા.