bulbul songs   


1 result(s) of bulbul songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
બુલબુલ બાંધે માળો

બારમાસીની લીલી ડાળે,

એક બુલબુલ બાંધે માળો.

તડકામાં એ ચકમક ચમકે

ચમકે રંગ કથ્થાઈને કાળો - બા.