dog songs   


4 result(s) of dog songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
કુતરી

ભરી ભટાક

આંખો દી સતપત.

વાંકોડી પૂંછડી

રૂડી પટપટ.

Oh Where, Oh Where, Has My Little Dog Gone?

Oh, where, oh, where

Has my little dog gone?

Hey Diddle Diddle

Hey diddle diddle,

The cat and the fiddle

કુતરાભાઈ

કુતરાભાઈ અમે કુતરાભાઈ.

ગલી ગલી ના અમે સિપાઈ.

મળતો અમને પગાર મોટો.

ખાવા રોટલો, સુવા ઓટલો.