funfair songs   


4 result(s) of funfair songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
જામ્યો કારીગરનો મેળો

જામ્યો કારીગરનો મેળો.…(૨)

ચાકડો ને ટોપલો લઈને આવ્યા કુંભારભાઈ

માટીમાંથી માટલી નો ઘાટ બનાવે કેવો…. જામ્યો….

અમે મેળામાં ફરવા

અમે મેળામાં ફરવા ગ્યાતા

અમે ચગડોળમાં બેઠા તા…. અમે…

બાબો લીધો, બેબી લીધી

પિંકી તારે આવવું મેળે

પિંકી તારે આવવું મેળે ભીડમાં લોકો ભૂલા પડે

માનીજા (૪) જાને ઘેર જા પાછી જાને ઘેર જા(૨)

તારી હારુ હું બંગડી લાવીશ(૨) વેણી લાવીશ (૨)

માનીજા (૪) જાને ઘેર….

મેળામાં જઈએ

મેળામાં જઈએ ભાઈ મેળામાં જઈએ (૨)

સોબતીઓની સંગે… (૨) મેળામાં

તબડુક તબડુક ઘોડા દોડતા… (૨)