land transport songs   


1 result(s) of land transport songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
Dan and Jan - A Family

Dan the man

Ran and ran

Dan the Man ran

TO a big, Tan van

The wheels on the bus

The wheels on the bus go round and round,

round and round, round and round.

મોટરખેલ

લાલુ ને કાળું ખેલે ખેલ,

શરૂ કર્યો છે બે ઈંટોથી ખેલ.

બે ઈંટોની રૂપકડી બસ બનાવી,

લગાવી ચોમેર રૂપાળી વેલ.

ખટારો

સડક ઉપર દોડી સમસમ

એ કરે માલની હેરફેર

ભરી ડીઝલથી મોટું ડોઝું

ભાગે ભમ-ભમ રાખી કેર

મેળામાંથી મોટર લાવ્યો

મેળામાંથી મોટર લાવ્યો

રંગબેરંગી મોટર લાવ્યો

ચાવી ચડાવી મોટર ચલાવું ભોં ભોં ભોં

આ અમારી ગાડી છે

આ અમારી ગાડી છે

પગ એનાં પૈડાં છે

પેટ એનું એન્જિન છે

રોજ સવારે ઉપડે છે

નાની-નાની જીવન ગાડી

નાની-નાની જીવન ગાડી

હાથ થી બનતી નથી

દૂર જાય છે.… (૨)

I've Been Working On The Railroad

I've been working on the railroad,

All the live long day.

ગાડી ગાડી રમીએ

ગાડી ગાડી રમીએ ચાલો છોકરાઓ આવો

હું છું એન્જિન ને, ડબ્બા સૌ થઈ જાઓ

ગાડી ગાડી….