language wise tongue twisters   


1 result(s) of language wise tongue twisters
Tongue twisters help speech development in children. Have fun experiencing these with your child!

બિલ્લી ગઈ દિલ્લી

દિલ્લી થઈ બિલ્લીછાપરા પર છ વાંદરા છાપુ વાંચે


ઇયળ ચાલી ઈમારત પર સરસર


नदी किनारे किराने की दुकान


કાબર કાતરથી કાપે કપડા


orange challenge


ફળિયામાં ફરતું શિયાળ જામફળ ખાય


Red bed.


Pepper paper.


Moody Noddy today.