red chilli songs   


3 result(s) of red chilli songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
કડવા-કડવા

કડવા-કડવા કારેલાને,

કડવા- કડવા કંકોડા.

ખાતા મીઠી સાકર શોધી,

કાળા ભમ્મર મંકોડા.

મરચું

લાલમ લાલ તોય

નથી સફરજન.

ચાખો જો એને

તો કુદો તન તન.

તીખાં-તીખાં

તીખાં-તીખાં ઢેબરાંને,

તીખી-તીખી પૂરી.

મીઠા લાડવા મોતીચૂર,

ખૂબ ખાય અમરો તૂરી.

More like this