reptile songs   


1 result(s) of reptile songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
સાપ

સરસર સરતો

ભોંયે સરકતો

જળમાં તરતો

વગડામાં ફરતો.

સર સર સરતો સાપ

સર સર સરતો, જળમાં તરતો 

ડંખીને કરડતો રસ્તે રખડતો.

ના મળે કામ ના કશુંયે સુણતો 

ચોટલા જેવો કરતો લિસોટો.

More like this