tomato songs   


4 result(s) of tomato songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
ટામેટું

વાડીમાં થાતું

લીલું ને લાલ.

ભૈ લાલમ લાલ

સુંવાળી ખાલ.

શાકવાળી આવી

શાકવાળી આવી શાકવાળી આવી

શું શું લાવી? શું શું લાવી?

સરસ મજાની કાકડી લાવી

ટામેટું

લાલ ચટ્ટાક મોટું પેટ

એનું ઘર તો વાડી-ખેત

લાલ ચણોઠી જેવો રંગ

દાળ-શાકમાં જમાવે રંગ

टमाटर बड़े मजेदार

आह ! टमाटर बड़े मजेदारएक

दिन इसको चूहे ने खाया

बिल्ली को भी मार भगाया

आह ! टमाटर बड़े मजेदार