tomato songs   


1 result(s) of tomato songs
Rhymes help children in expressing themselves. Have fun with the following few!
ટામેટું

લાલ ચટ્ટાક મોટું પેટ

એનું ઘર તો વાડી-ખેત

લાલ ચણોઠી જેવો રંગ

દાળ-શાકમાં જમાવે રંગ

શાકવાળી આવી

શાકવાળી આવી શાકવાળી આવી

શું શું લાવી? શું શું લાવી?

સરસ મજાની કાકડી લાવી

टमाटर बड़े मजेदार

आह ! टमाटर बड़े मजेदारएक

दिन इसको चूहे ने खाया

बिल्ली को भी मार भगाया

आह ! टमाटर बड़े मजेदार

ટામેટું

વાડીમાં થાતું

લીલું ને લાલ.

ભૈ લાલમ લાલ

સુંવાળી ખાલ.